بدون شرح ...
25691.jpg


عجب اعتماد به نفسي
26409.jpg


انقدر خوردی ...!

funy-baby-32.jpg??

funy-baby-22.jpgمی خورمتا

funy-baby-11.jpgاعتماد به نفس

brave_cat.jpgجوک

/>/>/>/>تركه زنگميزنه آژانس انرژي اتمي ميگه البرادعيه؟ يارو ميگه آره. ميگه دكتر البرادعيه؟ ياروميگه آره. تركه ميگه تو اگه دكتري پس چرا تو آژانس كار مي كني؟!

/>/>تركه نمازقضا زياد داشته زير جانمازش كاربن ميزاشته!

/>/>به تركهميگن تو روز چند تا نون ميخوري ؟! ميگه: 2 تا سنگك, 5 تا لواش , 5تا تافتون...ميگنايول پس تو بربري نميخوري ؟ تركه ميگه : پس فكر كردي اينارو لاي چي ميزارم ميخورم !!!

/>/>تركه زنگميزنه 118، ميگه: ببخشيد شماره تلفن غضنفر رو دارين؟!
 
يارو ميگه: نه. تركهميگه: پس من ميخونم يادداشت كنين

/>/>تركه كفترشو گم ميكنه، تو روزنامهآگهي ميده: بيه بيه!

/>/>تركه خودشو دار مي‌زنه، بعلت ضربهمغزي مي‌ميره! ميان مي‌بينند با كِش خودشو دار زده

 

/>/>يه روزتركه يه شماره تلفن پيدا ميکنه زنگ ميزنه ميگه: ببخشيد آقا من شمارتونو پيدا کردمآدرس بديد براتون بيارم

/>/>ترکه با لره مشرف ميشن حج.دم کعبه.ترکه ميزنه زيره گريهميگه:خدايا چرا مردي؟ لره با آرنج ميزنه به پلوش و ميگه
آخه الاغ خدا کهنميميره...
شهيد مي‌شه

/>/>به تركهميگن يه جمله بساز كه توش آب باشه. ميگه لوله!

/>/>تركهرستوران ميزنه، رو درش مي‌نويسه: وقت نهار و نماز تعطيل است

/>/>يه روز يهتركه از يه پسره مي‌پرسه بچه كجايي؟ ميگه بچه امام حسين. تركه ميزنه زير گريه وپسره رو بغل مي‌كنه ميگه علي اصغر چه بزرگ شدي!

/>/>اصفهونيهاكس مي‌زنه. تو تاكسي پول دو نفر رو حساب مي‌كنه!

/>/>تركه داشته پرتقال پوست مي كنده تو دلش مي گه خدا كنه توش موزباشه

/>/>تركه ميره تو خواربار فروشي ميگه: نيم كيلو پنير بدين، يارو بهش ميگه: ببخشيد، شما تركين‌؟ ميگه: از كجا فهميدين؟ميگه: از لهجتون. تركه با خودش ميگه: من بايد اين لهجمو درست كنم. پا ميشه ميرهخارج بعد از ده سال برميگرده، ميره همون جا ميگه: آقا نيم كيلو پنير بدين. يارو بازميگه: آقا شما تركين؟ ميگه: اِاِا... از كجا فهميدي؟ مگه من هنوز لهجه دارم. ياروميگه: نه، ولي آخه اينجا پنج ساله كه بانك شده

/>/>ترکه ميرهتو فکر با جرثقيل درش ميارن

/>/>تركه روميبرن زير سوال له ميشه

/>/>يارو زبونش ميگرفته ميره داروخونهميگه: آقا اشپيل داري؟ ميگه: اشپيل ديگه چيه؟ ميگه: بابا اشپيل ديگه. يارو ميگه: يعني چي؟ درست تلفظ كنين من بفهمم. يارو ميگه: بابا جان اشپيل، ديگه! يارو ميگه: آقا من كه نميفهمم شما چي ميگين، بگذارين به همكارم بگم شايد اون بفهمه. رفيق ياروهم زبونش ميگرفته، مياد. بهش ميگه: آقا اشپيل دارين، يارو هم ميره براش يه چيزيمياره بهش ميده و ميره، بعد همكاراي يارو ازش ميپرسن: اين چي ميخواست؟ ميگه: اشپيل! ميگن: بابااين اشپيل ديگه چه كوفتيه!؟ اصلاً برو يكم از اين اشپيل ور دار بيارببينيم چيه. يارو ميره و بر ميگرده ميگه: اشپيل تموم شد!

/>/>

 

/>/>تو تبريز مي بينن كه بعد از چهارشنبه سوري بيشتر آسيب ديده ها سرو دست و پا شكسته ها هستن تعجب مي كنن ميرن تحقيق مي كنن مي بينن تركا آتيش رو كنج ديوار روشن كردن بعد مي خاستن از روش بپرن مي خوردن به ديوار

/>/>تركه سوار اتوبوس ميشه، ميره يك گوشهواميسته. راننده بهش ميگه: آقا اين همه صندلي خالي، چرا نميشيني؟ تركه ميگه: حالاصبر كن،

/ 0 نظر / 13 بازدید